Mae INSPIRE Training yn helpu busnesau a chyflogwyr yn Ne Cymru i gael mynediad i Gynllun Kickstart y Llywodraeth, i greu lleoliadau gwaith i bobl ifanc 16 i 24 oed. Bydd y Cynllun Kickstart yn ariannu cannoedd o filoedd o leoliadau gwaith 6 mis o ansawdd uchel yn llawn ar gyfer pobl ifanc y bernir eu bod mewn perygl o ddiweithdra hirdymor oherwydd Coronafeirws.

Bydd y cynllun yn ad-dalu 100% o'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol i gyflogwyr am 25 awr yr wythnos, yn ogystal â chyfraniadau Yswiriant Gwladol cyflogwyr ac isafswm cyfraniadau cofrestru awtomatig cyflogwyr. Bydd pob ad-daliad yn cael ei dalu'n fisol drwy eich cynrychiolydd Porth dewisol. Mae cyllid ychwanegol hefyd ar gael o hyd at £1,500 fesul cyfranogwr, ar gyfer costau gosod, offer a hyfforddiant parhaus.

Dysgwch fwy am y Cynllun Kickstart a gwneud cais am arian heddiw i greu swyddi i bobl ifanc yn eich sefydliad.

Y Cynllun Kickstart

Lansiwyd y Cynllun Kickstart gan y Llywodraeth i ddarparu cyllid i gyflogwyr greu lleoliadau swyddi 6 mis newydd i oedolion ifanc sydd ar Gredyd Cynhwysol ar hyn o bryd ac sydd mewn perygl o ddiweithdra hirdymor. Nod £ gronfa £2 biliwn hon yw creu cannoedd o filoedd o leoliadau gwaith i oedolion ifanc yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. Gall unrhyw sefydliad yn y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol, waeth beth fo'i faint, wneud cais am gyllid, cyn belled â'ch bod yn gwmni cyfyngedig ac wedi'i sefydlu am ddim llai na 2 flynedd neu wedi cyflwyno cyfrifon eich blwyddyn gyntaf o leiaf. 

 

Bydd cyllid yn cwmpasu pob lleoliad swydd:

  • 100% o'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol perthnasol am 25 awr yr wythnos

  • cyfraniadau Yswiriant Gwladol y cyflogwr cysylltiedig

  • cyfraniadau cofrestru awtomatig gofynnol cyflogwr

Rhaid i'r lleoliadau swyddi a grëir gyda chyllid Kickstart fod yn swyddi newydd. Rhaid iddynt beidio â:

  • disodli swyddi gwag presennol neu gynlluniedig

  • achosi i weithwyr neu gontractwyr presennol golli neu leihau eu cyflogaeth

Mae cyllid ychwanegol ar gael o £1,500 i helpu gyda chostau sefydlu, cymorth a hyfforddiant. Dylai pob cais gynnwys sut y byddwch yn helpu'r cyfranogwyr i ddatblygu eu sgiliau a'u profiad.

Pam mae'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn argymell bod cyflogwyr yn gwneud cais drwy Gynrychiolydd Porth cymeradwy fel INSPIRE Training Wales?

 

1. Gallwn ychwanegu eich swyddi gwag at ein rhestr o leoliadau cymeradwy yn llawer cynt ac yn fwy effeithlon na chais uniongyrchol.

 

2. Gallwn gyflwyno cais y Cynllun Kickstart ar eich rhan a gofalu am weinyddu sy'n cymryd llawer o amser, yn rhad ac am ddim.

 

3. Rydym eisoes wedi cael cannoedd o geisiadau wedi'u cymeradwyo ar ran cyflogwyr. Gwyddom beth sydd ei angen i gyflwyno cais llwyddiannus.

 

4. Rydym yma i'ch tywys a'ch cefnogi drwy gydol proses Kickstart.

 

5. Yn bwysicaf oll, fel prif ddarparwr hyfforddiant, gallwn ddarparu hyfforddiant cyflogadwyedd wedi'i ariannu a'i achredu i bob lleoliad, sy'n un o feini prawf allweddol y Cynllun Kickstart. Mae hyn yn cynnwys Ysgrifennu CV, Sgiliau Cyfweliad, Chwilio am Waith yn Effeithiol, Cyngor Gyrfa, Disgwyliadau yn y Gweithle, Cyfathrebu Effeithiol, Adeiladu Tîm.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol
CLICIWCH botwm isod.
 

01792 470340

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Cymorth Instagram

©2020 gan Inspire Training.