Kayak%20Front_edited.jpg

DARPARIAETHAU YN YR YSGOL

Yr ydym yn gweithio mewn partneriaeth â holl ysgolion Abertawe ac yn ehangu'n gyflym. Rydym yn cyflwyno gweithgareddau Chwaraeon ac Awyr Agored gyda'r disgyblion hynny sydd mewn perygl o ymddieithrio, gyda chymwysterau BTEC Lefel 1.

Mae prosiect Cynnydd, sy'n cael ei arwain gan Gyngor Sir Penfro, ac sydd hefyd yn gweithredu ar draws Ceredigion, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, wedi cael £11.5m yn ychwanegol o Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Mae'r prosiect yn gweithio gyda Gyrfa Cymru, colegau AB a chwmnïau yn y sector preifat a'r trydydd sector, i helpu pobl ifanc i gael gwaith drwy gyfleoedd hyfforddiant a phrofiad gwaith, tra'n darparu mentora, hyfforddi a chynghori un-i-un i wella sgiliau bywyd a hunan-barch.

Cyhoeddodd Jeremy Miles y bydd Cynnydd, a lansiwyd ym mis Medi 2016, yn rhedeg tan fis Rhagfyr 2022 diolch i gyllid ychwanegol yr UE. Mae hyn yn golygu y bydd 3,200 o bobl ifanc eraill yn elwa ar gymorth a chyfleoedd a grëwyd gan y prosiect dros y 3 blynedd nesaf, a chyfanswm o 7,500.

Dywedodd Jeremy Miles:
"Rydym eisoes wedi gweld pa mor llwyddiannus fu Cynnydd o ran gweithio gyda phobl ifanc yn yr ardal i ddileu rhai o'r rhwystrau iddynt gwblhau rhaglenni addysg a hyfforddiant a all gyfrannu at y gostyngiad yn nifer y bobl ifanc yng Nghymru sy'n NEET. Mae hyn mor bwysig, nid yn unig i'r economi leol, ond i gynaliadwyedd ein cymunedau, yn enwedig mewn rhannau o'r Gymru wledig."

"Mae Cymru'n dal i elwa'n sylweddol o gronfeydd yr UE ac rwy'n falch iawn y bydd y buddsoddiad hwn yn cefnogi dyfodol cynifer o bobl ifanc yn Ne Orllewin Cymru."

Dywedodd y Cynghorydd David Lloyd, Aelod Cabinet Dros Addysg Cyngor Sir Penfro, ei fod yn falch iawn o groesawu'r cyllid ychwanegol:
"Rydym yn angerddol am barhau â'n gwaith caled tuag at ddileu NEETS. Ni ddylai neb adael yr ysgol heb unman i fynd."

Yn ystod y degawd diwethaf, mae prosiectau a ariennir gan yr UE wedi creu 45,000 o swyddi newydd a 13,000 o fusnesau newydd ledled Cymru, tra'n helpu dros 85,000 o bobl i gael gwaith hefyd.

GWEITHGAREDDAU DYSGWYR

Cliciwch i ddysgu mwy am ein gweithgareddau dysgwyr.

01792 470340

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Cymorth Instagram

©2020 gan Inspire Training.